Privacy policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő adatai
Név: Jogsiutan.hu
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 223.
Telefonszám: 06-205544760
E-mail: jogsiutan.hu@gmail.com
Honlap: https://www.jogsiutan.hu
Képviselő: Nógrádi Gábor
A Jogsiutan.hu képviseletében Nógrádi Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban szolgáltató,
adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi
irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://www.jogsiutan.hu/
A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő
adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
– Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
A Szolgáltató honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő
adatbázisába kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák készítése.
Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem
adja át.

Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,

Panasztételi lehetőség:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelővel szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése
következtében megsértették jogait. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi
Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint
illetékes törvényszéket is.

Budapest, 2019. december